JUNG-CHIN SHEN
Appointed
Job Title Associate Professor
Name JUNG-CHIN SHEN
Office Tel No. 89094
Email jcshen@yorku.ca
Teaching Field 經營策略理論研討、企業管理、創業精神